Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Обратно

Недвижимите имоти са част от така наречените “недвижими вещи”.

Без да има изрично законово определение за това какво е “недвижима вещ”, в действащия в България Закон за собствеността е записано, че това са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или постройката.

Правото на собственост върху вещ гарантира на собственика й 1)правото да ползва своята вещ; 2)правото да получава плодовете от собствената вещ; 3) правото да се разпорежда с нея.

Правото на собственост има абсолютен характер, който се изразява в това, че никой няма право да смущава собствеността или да пречи на нейния носител да упражнява правата си.
Правото на собственост върху недвижими имоти може да се придобива посредством установените в законодателството способи.

Придобиването на право на собственост или други права върху недвижим имот чрез правна сделка е възможно чрез продажба, замяна, договор за издръжка и гледане, завещание.

Придобиването на право на собственост или други права върху недвижим имот е възможно и чрез наследяване и по силата на нормативен акт.

Придобиването на право на собственост или други права върху недвижим имот може да бъде осъществено и по силата на съдебно решение.

При липса на документ за собственост, собственикът може да се снабди с такъв, посредство съставянето на констативен нотариален акт. Констативният нотариален акт не създава право на собственост, а само удостоверява същото. Така че, ако актът е издаден на несобственик, собственикът може да докаже своето право, което не е изгубил.

Документите, с които се удостоверява правото са собственост винаги са писмени, в строго определена форма и съдържание.
Регистърът за притежаваната собственост се поддържа от Агенция по вписванията, Имотен регистър.

Българската юридическа компания “ЕУРО ЛЕКС” предоставя пълния спектър от услуги, свързани с придобиване право на собственост, неговото удостоверяване, разпореждане и защитата му.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com