Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ПРАВО ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

Обратно

Режимът на пребиваване на територията на България от чужди граждани е предмет на специална нормативна уредба. Режимът на пребиваване на чуждениците на територията на България най-общо е разделен на такъв, предназначен за граждани на Европейския съюз и на такъв за граждани на трети държави.

Чужденците, които пребивават в България на законно основание, имат всички права и задължения по българската Конституция, освен ако няма изрично изискване за наличие на българско гражданство.

Гражданите на държави-членки на Европейски съюз, за да пребивават на територията на България, не се нуждаят от разрешителен режим, ако това е за срок до 3 (три) месец. Ако отговарят на условията, произтичащи от законодателството, тези лица могат при желание да пребивават за срок до 5 (пет) години или за постоянно.

Граждани на държави, които не са членки на Европейски съюз имат правото да преминават транзитно територията на България без виза, освен ако няма налично споразумение за друго.

Чужденци могат да пребивават в България за кратко (90 дни от дата на влизане), продължителен престой (1 година), дългосрочно (с първоначално одобрен престой от 5 години с опция за удължаване) и постоянно – за неограничен период от време.

Сред чужденците, които могат да получат разрешение за дългосрочен престой са: 1)хора, които са основали търговски дружества, в които са открити поне 10 работни места за български граждани; 2) чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната във връзка с международни спогодби; 3) представители на чужди компании.
Сред чужденците, които могат да получат разрешение за постоянен престой, са:1)хора, които са инвестирали или са повишили инвестицията си над 1 млн. лева, чрез придобиване на: дялове от български компании търгувани на българския регулиран пазар; облигации и ценни книжа, както и деривативни инструменти издадени от държавата и общините, с оставащ срок до падежа не по-малко от 6 месеца; собственост на активи на българска компания с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала в съответствие с приватизационния и след приватизационния контрол; държавни или общински дялове притежавани от българска компания в съответствие с приватизационния и след приватизационния контрол; българска интелектуална собственост; права според концесионни договори действащи в Република България; хора, които са инвестирали над 1 млн. лева в лицензирана българска кредиторска институция за период не по-кратък от пет години; хора, които са инвестирали най-малко 6 млн. в капитал на българска компания, чийто акции не се търгуват на регулирания пазар; хора, които са получили сертификат за инвестиция клас А или приоритетна инвестиция.

Българската юридическа компания “ЕУРО ЛЕКС” предоставя пълния спектър от услуги, свързани с придобиване право на пребиваване в България, снабдяване с документи и осъществяване представителство пред административните органи.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com