Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Обратно

Всяко чуждестранно лице, които има право да упражнява търговска дейност, може да открие свое търговско представителство в България.
Търговското представителство извършва нестопанска дейност, като същото няма право на стопанска дейност.
Дейността на търговското представителство се ограничава до организиране на рекламни кампании, демонстрации, подготовка на изложения и промоции.
Нормативната уредба на чуждестранното представителство е в българсия Закон за насърчаване на инвестициите.
Заявител може да бъде всяко чуждестранно лице с право да извършва търговска дейност съгласно националното си законодателство.

Необходимите документи за регистрация на търговско представителство на  чуждестранно юридическо лице са:

1. заявление и попълнена по образец информационна карта на БТПП;
2.официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
3. официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
4.решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България;
5. специално нотариално заверено пълномощно в оригинал за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в България и обема на предоставените му права;
6. оригинали на спесимени от подписите на лицата, представители в Република България - по право или по специални пълномощия, заверени пред нотариус или положени върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
7. документ за внесена такса за регистрация.

Документите по т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган съгласно националното законодателство на чуждестранното лице трябва да бъдат заверени за автентичност и придружени с превод на български език.
Регистрацията се извършва от Българска търговско-промишлена палата или нейни регионални представителства.
Представителството подлежи на данъчна регистрация.
Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирали търговски представителства в БТПП, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната - за срок до една година (чл. 24, ал. 1, т. 6 Закона за чужденците в Република България). Разрешението за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на законовоопределения срок.
Търговското представителство трябва да разполага само със средства, преведени от чужбина за издръжката му.

Сделките и разплащанията с местни лица в страната, които се осъществяват от търговското представителство, от негово име или по пълномощие от чуждестранното лице, се считат като осъществена самостоятелна стопанска дейност, подлежаща на данъчно облагане.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com