Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ООД, ЕООД, АД, ЮЛНСЦ)

Обратно

Регистрацията е важен момент от живота на едно юридическо лице: неговото начало.
Регистрацията се извършва след провеждане на процеса по учредяване на съответното дружество и се извършва по изрично искане, след заплащане на държавна такса, от Агенция по вписванията – Търговски регистър, съответно – от Окръжен съд по седалището му.

Можем да съдействаме за:
- регистрация на дружество с ограничена отговорност;
- регистрация на дружество с неограничена отговорност;
- регистрация на акционерно дружество;
- регистрация на еднолично акционерно дружество;
- регистрация на юридически лица с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Регистрация на дружество с ограничена отговорност/еднолично дружество с ограничена отговорност
Дружеството с ограничена отговорност (ООД), съответно – едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) представляват създадени от едно или няколко лица

Виж повече


Регистрация на акционерно дружество
Според българския Търговски закон – чл.158, ал.1 “Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.”.

Виж повече


Регистрация на нестопански организации
Нестопанска организация е тази, която няма като основна цел на своята дейност извличането на печалба и не разпределя такава между членовете си. Юридическите лица с нестопанска цел са сдруженията и фондациите.


Виж повече

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com