Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ В БЪЛГАРИЯ

Обратно

Чуждестранно лице може да регистрира свой клон в България, след изпълнение на условията и изискванията изрично посочени в Търговския закон.
Въпреки тази регистрация, клонът на чуждестранното лице не е самостоятелен правен субект.
Условия за регистрация са наличието на седалище, адрес на управление, управител и предмет на дейност на клона.
Клонът на чуждестранното лице води собствени търговски книги и счетоводство.
Всички права  и задължения, които клонът поема, са права и задължения на съответното чуждестранно дружество, а не на клона.

Необходимите документи за регистрация на клон на чуждестранно лице в България са:

1. заявления по образец на Агенция по вписванията, Търговски регистър;
2.официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
3. официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
4.решение на управителния съвет на чуждестранното лице за регистриране на клон на чуждестранното лице в България;
5. специално нотариално заверено пълномощно в оригинал за лицето, упълномощено да регистрира и управлява клона на чуждестранното лице в България;
6. оригинали на спесимени от подписите на лицата, представители в Република България - по право или по специални пълномощия, заверени пред нотариус;
7. документ за внесена такса за регистрация.

Документите по т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган съгласно националното законодателство на чуждестранното лице трябва да бъдат заверени за автентичност и придружени с превод на български език.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com