Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД
Случва се, в процеса на дейността си, всяка компания
да се сблъска с недобросъвестни действия на свои партньори, контрагенти и конкуренти.
Няма спор, че съдебните процедури, в чисто икономически план, е по-добре да бъдат избягвани, което налага възникналите спорове да бъдат...

Виж повече

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД АРБИТРАЖ
Арбитражното производство предполага наличието на спор, който страните, обикновено на договорно основание, са се споразумели предварително и изрично, да бъде решен от избран от тях арбитраж.
Арбитражното производство обикновено е по-бързо от съдебното производство

Виж повече

МЕДИАЦИЯ
Медиацията е способ за извънсъдебно решаване на спорове. Производството по медиация е доброволно и същата може да започне и да трае, докато е налице съгласие между двете страни в спора.
Посредством медиация могат да бъдат разрешавани и спорове от личен характер...

Виж повече

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ООД, ЕООД, АД, ЮЛНСЦ)
Регистрацията е важен момент от живота на едно юридическо лице: неговото начало. Регистрацията се извършва след провеждане на процеса по учредяване на съответното дружество и се извършва по изрично искане, след заплащане на държавна такса, от Агенция по вписванията...

Виж повече

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Всяко чуждестранно лице, които има право да упражнява търговска дейност, може да открие
свое търговско представителство в България.
Търговското представителство извършва нестопанска дейност, като същото няма право на стопанска дейност.


Виж повече

РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ В БЪЛГАРИЯ
Чуждестранно лице може да регистрира свой клон в България, след изпълнение на условията и изискванията изрично посочени в Търговския закон.
Въпреки тази регистрация, клонът на чуждестранното лице не е самостоятелен правен субект...


Виж повече

ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Без да има изрично законово определение за това какво е “недвижима вещ”, в действащия в България Закон за собствеността е записано, че това са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или...


Виж повече

ПРАВО ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
Режимът на пребиваване на територията на България от чужди граждани е предмет на специална нормативна уредба. Режимът на пребиваване на чуждениците на територията на България най-общо е разделен на такъв, предназначен за граждани на Европейския съюз и на такъв за граждани на трети...


Виж повече

ПРОМЯНА НА ИМЕНА
Физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от останалите субекти със своето име. В тази връзка извършването на промяна на името на физическо лице е строго ограничено и може да се случи само в строго определени в закона условия. Условията, при които може да бъде допусната и...


Виж повече

КОРПОРАТИВНО ПРАВО
Българската юридическа компания “ЕУРО ЛЕКС” предоставя пълния спектър от правни услуги в областта на корпоративното право.
Предлагаме комплексни правни решения и консултации относно събития от корпоративния живот на компаниите. Ние предлагаме...


Виж повече

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Обект на интелектуална собственост са отношенията, които са проявяват като лични неимуществени, имуществени и организационни отношения.
Отношенията, свързани с интелектуална собственост се регулират и контролират от Патентно ведомство...


Виж повече

РАБОТА ПО ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
Българската юридическа компания “ЕУРО ЛЕКС” може да бъде полезна с:
- анализ на документите, които притежавате и въз основа на които може да се твърди наличието на вземане...


Виж повече

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Правното обслужване на абонамент, предлагано от българската юридическа компания “ЕУРО ЛЕКС” включва предоставянето на услуги в кръга от активности на дружеството и съобразно нуждите на клиента. Абонаментното обслужване се договаря като...


Виж повече

 

 


София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com