Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


YABANCI KİŞİLERE BULGARİSTAN’DA TEMSİLCİLİK AÇMA

Geri

Ticari faaliyet yürütme hakkına sahip olan her bir yabancı kişi, Bulgaristan’da ticaret temsilciliği açabilir.
Ticaret temsilciliği, ticaret faaliyeti yürütme hakkına sahip olmayıp ticari olmayan faaliyet yürütür. 
Ticaret temsilciliğinin faaliyeti, reklâm kampanyaları, prezantasyon, tanıtım ve sergi açılma organizasyonları ile sınırlıdır.
Yabancı temsilcilikleri ile ilgili konular Bulgaristan’ın Yatırımları Teşvik Etme Kanununda düzenlenmiştir.
Ülkesinin mevzuatına göre ticaret faaliyeti yürütme hakkına sahip olan her bir yabancı kişi, ticaret temsilciliği açılması için başvuruda bulunabilir.

Yabancı tüzel kişiye ticaret temsilciliği açılması ve tescili için gereken belgeler:

1. Örneğe göre düzenlenen müracaat dilekçesi ve Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası bilgi formu;
2. Yabancı kişinin tescili hakkında ülkesinin mevzuatına göre yetkili organ tarafından verilen resmi belge;
3. Yabancı kişiyi temsil ve idare etme yetkisine haiz kişiler hakkında ülkesinin mevzuatına göre yetkili organ tarafından verilen resmi belge;
4. Yabancı kişinin Bulgaristan’da ticaret temsilciği açması hakkındaki yönetim kurulu kararı;
5. Bulgaristan’da açılacak ticaret temsilciliğini tescil ettirmeye ve yönetmeye mezun ve yetkili olan kişinin yetkilerinin kapsamını gösteren noter tasdikli vekâletnamenin aslı.
6. Bulgaristan’da kanunen veya vekâleten temsil yetkisine haiz kişilerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin aslı veya Bulgar Sanayi ve Ticaret Odasının (BSTO) özel imza örneği formatında olması üzere BSTO “Ticaret Sicili” dairesinin yetkili görevlisi huzurunda imzalanan imza örneği formu. 
7. Tescil harcının yatırılma belgesi.

Yukarıda 2. ve 3. maddede anılan belgeler, yabancı kişinin ülkesinin yetkili organı tarafından verildikten sonra hakiki oldukları doğrulanması üzere tasdik edilmeli ve eklerinde Bulgarca çevirileri ile birlikte sunulmalıdır.
Tescil, BSTO veya mahalli büroları tarafından yapılır.
Temsilcilikler vergi tesciline tabidir.
Yabancı ticaret şirketlerinin ticaret temsilciliklerini Bulgar Sanayi ve Ticaret Odasında tescil ettiren temsilcileri, süresi 1 yıla kadar olmak üzere Bulgaristan’da uzun süreli ikamet ruhsatı alabilirler (Bulgar Yabancılar Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasının 6. bendi). Oturma ruhsatı, kanunen belirlenen geçerlilik süresi dolduktan sonra aynı gerekçeye esasen yenilenebilir. 
Ticaret temsilciliği, işletilmesi için sadece yabancı ülkeden kendisine gönderilen finansmanı tasarrufunda bulundurmalıdır.

Ticaret temsilciliği tarafından ülkenin yerli kişileri ile kendisinin adına veya yabancı kişinin adına vekâleten gerçekleştirilen alım-satım işlemleri ve ödemeler, tek başına gerçekleştirilen, vergilendirmeye tabi ticaret faaliyeti olarak değerlendirilir.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com